Regulamin
Warunki współpracy
United Translations należy do amerykańskiej firmy United Group LLC
 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. „Biuro Tłumaczeń UNITED” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń UNITED jest złożenie zlecenia na wykonanie tłumaczenia, potwierdzonego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
 2. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście, przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, kurierem lub przekazane na nośnikach elektronicznych. Biuro Tłumaczeń UNITED nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało potwierdzenia zlecenia od Zleceniodawcy. Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli zlecenie zostanie złożone po godz. 12 w danym dniu roboczym, termin jego realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia.
 3. Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków ze spacjami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu. Opłata pobierana jest za 1 stronę wynikową. Podane ceny są cenami brutto. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi „Biurze Tłumaczeń UNITED”.
 4. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata 50% według cennika. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, Biuro Tłumaczeń UNITED zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta.
 5. Za dzień oddania tłumaczenia uznaje się dzień przesłania pocztą elektroniczną, nadania w placówce pocztowej lub kurierem bądź osobisty odbiór przez Zleceniodawcę. Biuro Tłumaczeń UNITED nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania w placówce pocztowej lub firmy kurierskiej. W przypadku klientów indywidualnych tłumaczenie jest przekazywane po opłaceniu tłumaczenia. W przypadku firm wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.
 6. Biuro Tłumaczeń UNITED zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. Ujawnienie takich tekstów nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura Tłumaczeń UNITED do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
 7. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro Tłumaczeń UNITED przesyła przypomnienie o niezapłaconej fakturze. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Biuro Tłumaczeń UNITED przesyła listem poleconym wezwanie do zapłaty (koszt wezwania 50,00 PLN brutto.) W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Biuro Tłumaczeń przekazuje należność do firmy windykacyjnej. Zleceniodawca zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji.
 8. W przypadku większych tłumaczeń (powyżej 50 stron) Biuro Tłumaczeń UNITED zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń UNITED zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 3 dni od daty wykonania tłumaczenia. „Biuro Tłumaczeń UNITED” ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 3 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 9. Biuro Tłumaczeń UNITED nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym. Biuro Tłumaczeń UNITED ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i „Biuro Tłumaczeń UNITED” będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. Cennik nie stanowi integralnej części niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy Zleceniodawca zainteresowany jest wysyłką gotowego tłumaczenia, a nie odbiorem osobistym, koszty wysyłki pokrywa Biuro Tłumaczeń UNITED przy zleceniach przekraczających 10 stron rozliczeniowych. Jeśli zlecenie ma liczbę stron mniejszą, bądź równą 10, koszty wysyłki pokrywa Zleceniodawca. Wysyłka realizowana jest przez Pocztę Polską. Istnieje również możliwość realizacji wysyłki na koszt Zleceniodawcy poprzez firmę kurierską. Koszt tej usługi jest zgodny z aktualnym cennikiem danego przewoźnika.
 12. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest United Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – ul. Lewinowska 44c lok. R2, 03-684.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyceny oraz/lub realizacji tłumaczenia na podstawie artykułu 6 ust 1 pkt a);
  3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania wyceny oraz/lub realizacji tłumaczenia;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia, aż do momentu ustania celu zlecenia lub – w przypadku zaistnienia roszczeń – do momentu ustania roszczeń;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
  7. administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez klientów, a w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  8. w sprawie ochrony danych może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych pod adresem: al. Solidarności 60A lok. 122, 00-240 Warszawa lub mailowo pisząc na: biuro@united-translations.pl
  Zapraszamy do współpracy.